การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    

 

(Click image to view full information as PDF)

ขอมูล ณ 22 เมษายน 2563

 

ข่าว เลื่อนเวลานำส่ง ชำระภาษีและยื่นแบบ(มีคำอธิบายภาษาญี่ปุน)

1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.1แบบ ภ.ง.ด.2 แบบ ภ.ง.ด.3แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54)ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม2.2.1การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30)ของเดือนมีนาคม 2563ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

(Click image to bigger)

ขอมูล ณ 8 เมษายน 2563